Account World – โปรแกรมบัญชี ที่ตอบโจทย์คุณได้มากที่สุด

ระบบทรัพย์สิน/ค่าเสื่อม [Fix Assets/Depreciation System]

ระบบทรัพย์สิน/ค่าเสื่อม

คุณสมบัติเด่นโปรแกรมบัญชี

  • กำหนดค่าเสื่อมที่หักสูงสุดได้
  • สามารถจำหน่ายทรัพย์สิน ออกจากบัญชีได้

รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้

  • รายละเอียดการคิดค่าเสื่อมรายทรัพย์สินทุกปี จนหมดมูลค่า
  • สรุปค่าเสื่อมรายเดือน/รายปีพร้อมค่าเสื่อมสะสม และมูลค่าคงเหลือ
  • สรุปยอดซื้อทรัพย์สินในแต่ละเดือน แต่ละปี
  • สรุปยอดกำไร-ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
  • สรุปทรัพย์สิน แยกตามแผนก/สถานที่เก็บได้
  • สรุปประวัติการโอนย้ายทรัพย์สิน แยกตามแผนก/สถานที่เก็บได้