Account World – โปรแกรมบัญชี ที่ตอบโจทย์คุณได้มากที่สุด

ระบบการซื้อ/PO/ต้นทุนสินค้า [Purchases System/PO/Delivery Product]

ระบบการซื้อ/PO/ต้นทุนสินค้า

คุณสมบัติเด่นโปรแกรมบัญชี

 • ผู้ใช้สามารถกำหนดเปลี่ยนอัตรา Vat. ได้เอง
 • มีการเตือน เมื่อมีการซื้อเกินวงเงิน
 • มีระบบการออกใบ P/0 ไปถึงผู้ขาย
 • สามารถป้อนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของสินค้า เข้ารวมเป็นทุนของสินค้านั้นๆ
 • มีระบบอนุมัติ ใบเสนอซื้อ/ใบ

รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้

 • สรุปยอดซื้อประจำวัน ภาษีซื้อ ส่งสรรพากร
 • การ์ดผู้ขาย/เจ้าหนี้ และรายการอายุหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ
 • สรุปยอดซื้อจากผู้ขาย หรือสินค้า
  • เปรียบเทียบแต่ละเดือน
  • เปรียบเทียบเป้าหมาย และยอดปีที่แล้ว
  • สรุปยอดซื้อวิเคราะห์แยกตามแผนก (คุมค่าใช้จ่าย)
 • สรุปผู้ขายแต่ละสินค้าได้เท่าได
 • สรุปสินค้า ถูกซื้อจากผู้ขายใดบ้าง
 • ประวัติการซื้อสินค้าเพื่อนำมาพิจารณาจัดซื้อที่ถูกที่สุด
 • สรุปยอดผู้ขาย ถูกคืนแต่ละสินค้าว่าเท่าใด
 • สรุปสินค้า ถูกคืนให้ผู้ขายใดบ้าง
 • พิมพ์ซองจดหมายของผู้ขายที่ซื้อในแต่ละวันลงในสติ๊กเกอร์
 • สรุปยอดซื้อเข้าแต่ละหน่วยงาน เพื่อเทียบกับ Budget